19:35, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322705
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
362
738
5911
1291350
1100
44720
1322705

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 12:35:28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

0 Comments

                 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาให้ความรู้ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ สมาชิกสภา อบจ. ผู้แทนประชาคม ผู้รับจ้าง และผู้ที่ติดต่อขอรับบริการต่างๆ ร่วมทำแบบประเมิน

                ซึ่งผลการประเมินในวันนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติ       ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************