13:09, 5th June 2023
June 2023
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
1374267
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
125
364
489
1369326
2085
30211
1374267

Your IP: 3.233.219.103
Server Time: 2023-06-05 06:09:30
0 Comments

 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

          “เมืองอัจฉริยะทันสมัยได้มาตรฐาน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

          1. พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับต่อความต้องการของประชาชน

          2. ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้เติบโตร่วมกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ

              สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          3. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิปวัฒนธรรม การกีฬา และสังคม

              ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  โดยยึดฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสมุทรปราการ

          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เพื่อให้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาเมือง

          6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแผนการค้าการลงทุน รวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          7. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยภาษาต่าง ๆ ในชาติอาเซียน ส่งเสริมให้ชาวบ้าน

              รู้จักพูดภาษาในชาติอาเซียน ครูสอนนักเรียนให้ทราบถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาติอาเซียน

          8. เสริมสร้างและยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์

          1. เพื่อสนับสนุนการจัดทำผังเมืองของจังหวัดสมุทรปราการให้มีความกระชับเพื่อใช้ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง

          3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

          4. เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          5. เพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพและได้รับบริการอย่างทั่วถึง

          6. เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประชาชนให้ได้มาตรฐาน

          7. เพื่อพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน

          8. เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตแบบสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          9. เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          10. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมลภาวะด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

          11. เพื่อพัฒนาการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

          12. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอย่างสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

          2. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

          3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

          4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้

          1.1 การวางผังเมืองแบบกระชับเพื่อใช้ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

          1.2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง

          1.3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้

           2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

           2.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน

          2.3 พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน

           2.4 พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน

          2.5 พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ ดังนี้

          3.1 ส่งเสริมให้มีความสมดุลของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

          3.2 พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

          3.3 สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

          3.4 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนแบบบูรณาการ

          3.5 สนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน

          3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้

          4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          4.2 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ

          4.3 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาอุทกภัยและคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ

          4.4 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

          4.5 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้

           5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ การบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น

           5.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

           5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ

           5.4 พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ