17:54, 3rd October 2023
October 2023
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1490897
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
422
552
2695
1479571
2695
32676
1490897

Your IP: 44.192.254.173
Server Time: 2023-10-03 10:54:18
0 Comments

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2566 - 2570) 


ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

          2. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

          3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

          4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้

          1.1 การวางผังเมืองแบบกระชับเพื่อใช้ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

          1.2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง

          1.3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้

           2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

           2.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน

          2.3 พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน

           2.4 พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน

          2.5 พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ ดังนี้

          3.1 ส่งเสริมให้มีความสมดุลของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

          3.2 พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

          3.3 สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

          3.4 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนแบบบูรณาการ

          3.5 สนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน

          3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้

          4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          4.2 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ

          4.3 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาอุทกภัยและคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ

          4.4 สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

          4.5 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้

           5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ การบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น

           5.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

           5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ

           5.4 พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ