11:06, 27th January 2020
January 2020
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
233829
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
69
276
345
231102
7970
11085
233829

Your IP: 100.26.179.196
Server Time: 2020-01-27 04:06:22
0 Comments

 

กองผังเมือง

 

 

ระบบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางผังเมือง ปรับปรุง งานกำกับความคุมด้านการผังเมือง งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง งานออกแบบกิจกรรมด้านผังเมือง เช่น งานสวนสาธารณะ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดรูปที่ดิน งานแก้ปัญหาด้านการผังเมือง งานประชาสัมพันธ์ผังเมืองงานสำรวจ รวบรวมตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล งานวิเคราห์วิจัย งานสถิติ งานด้านวิชาการกายภาพ งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลผัง งานวางแผนและประสานกับส่วนราชการต่างๆ งานด้านวิชาการจัดทำข้อมูล งานฝึกอบรม งานประสานผังระดับต่างๆ งานเขียนแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานผลิตแผนที่ งานสำรวจเฉพาะกิจ งานวางผังเฉพาะ ผังคมานาคมขนส่ง งานควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง งานเวนคืนเพื่อการพัฒนาตามผังเมือง งานจัดทำระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง หรือภารกิจหน้าที่อื่นตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

 

7.1 ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวางผังเมืองและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆ งานกำหนดขอบเขตผังเมือง งานผังเมืองรวมวาง/ปรับปรุง งานผังเฉพาะ งานภูมิทัศน์เมือง งานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง งานตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 งานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) งานปรับปรุงฟื้นฟูเมืองหรือชุมชนด้วยหลักการฟื้นฟู งานมาตรฐานผังเมือง งานกำกับควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง งานศูนย์ข้อมูลด้านการผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น งานแก้ปัญหาด้านการผังเมืองพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย พื้นที่กัดเซาะ ฯลฯ งานประสาน ประชาสัมพันธ์ผังเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

7.2 ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหารงานผังเมือง งานวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงานผังเมือง งานจัดทำรายงานประกอบผังเมือง งานประเมินและติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามผังเมือง งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้น งานสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง งานประเมินผล/ปรับปรุงผังเมือง งานด้านวิชาการจัดทำคู่มืองานฝึกอบรม งานวางแผนประสานส่วนราชการต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย