17:04, 24th January 2021
January 2021
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
415068
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
292
427
8158
402301
18146
49234
415068

Your IP: 3.239.242.55
Server Time: 2021-01-24 10:04:05

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

----------------------------------------

     ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 17, 24 และ 25 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

     จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 

รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก "ที่นี่"