04:58, 18th September 2021
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
742461
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
1373
1236
11989
720218
29368
111626
742461

Your IP: 3.238.95.208
Server Time: 2021-09-17 21:58:22

การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

0 Comments

การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

     ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  และที่ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

     กองแผนและงบประมาณ ได้สรุปแบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแต่ละส่วนราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

  ไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 ไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562