คำแถลงนโยบาย

ของ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่ารอวประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 แล้ว อันเป็นผลให้กระผมเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546) มาตรา 35

กระผมขอขอบคุณ ท่าประธานสภาฯ ท่าสมาชิกฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุม ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายในวันนี้ รวมถึงพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่าน ที่จะได้รับเอกสารเผยแพร่คำแถลงนโยบายนี้ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 35/4 วรรคแรก บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่านครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กระผมจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานสำคัญในการบริหารงาน

ในวาระสมัยแรกนี้ กระผมมีแนวนโยบายประกอบคำแถลง ตามกรอบยุทธศาสตร์รวม 7 ด้าน เพื่อพัฒนาให้สมุทรปราการก้าวหน้า ดังปรากฎในเอกสารคำแถลงนโยบาย ซึ่งได้นำเรียนทุกท่านทราบล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว

กระผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ไปยังพี่น้องชาวสมุทรปราการว่า จากการที่กระผมได้ศึกษา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและจากการรับฟังข้อเสนอของพี่น้องชาวสมุทรปราการ กระผมจึงนำมาปรับเป็นนโยบาย ที่จะเร่งดำเนินการระยะสั้นให้เป็นที่ประจักษ์ ในห้วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 เร่งดำเนินการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทตัดถนนแพรกษา โดยติดตั้งสัญญาณไฟ ปรับปรุงเกาะกลางถนนและขยายไหล่ทาง ด้านติดคลองชลประทานทั้งสองด้าน

1.2 เร่งดำเนินการขยายถนนแพรกษา จากวัดแพรกษา ถึงถนนคลองเก้า

1.3 เร่งศึกษาแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทตัดถนนปู่เจ้าสมิงพราย

2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 เร่งดำเนินการหาข้อสรุป แนวทางสนับสนุนให้บุตรหลานชาวสมุทรปราการเข้าเรียนต่อได้มากที่สุด ให้ทันปีการศึกษา 2555

2.2 เร่งบูรณะ ฟื้นฟู “องค์พระสมุทรเจดีย์” และทัศนนียภาพบริเวณโดยรอบ ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่กราบไหว้สักการะของชาวสมุทรปราการ และประชาชนไทยทั่วไปมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2

2.3 เร่งดำเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทุกมิติ อย่างเป็นเอกภาพไว้ที่ “อุทยานเรียนรู้ หอชมเมือง”

3. ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน

3.1 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น ผักกะเฉด และพืชผักอื่นๆ

3.2 เร่งสนับสนุนอาชีพประมงท้องถิ่น และสนับสนุนการเลี้ยงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ ในกระชังนอกชายฝั่ง บริเวณชุมชนชายฝั่ง เช่น ชุมชนคลองเสาธง หมู่ที่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ, ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 เร่งก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในส่วนที่ทำการศึกษาไว้แล้ว

4.2 เร่งดำเนินการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการทุกพื้นที่ ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

4.3 เร่งดำเนินการจัดการขยะแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อแก้ปัญหามลภาวะจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาด (Green Energy)

5. ด้านการท่องเที่ยว

5.1 สนับสนุนเร่งดำเนินการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองและอ่าวไทย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อการเรียนรู้

5.2 แสวงหาแนวทางให้ “บางกะเจ้า” เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและการท่องเที่ยว

ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ครับ นโยบายที่กระผมแถลงต่อที่ประชุมนี้ จะดำเนินการบริหารตามกรอบอำนาจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2542/ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546/ ประกาศคณะกรรมกาการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวนโยบายทั้ง 7 ด้าน และนโยบายระยะเร่งด่วนที่กระผมเสนอมานี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริง กระผมมีความตั้งใจเช่นนนั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนข้าราชการ เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการบ้านของเราพัฒนาก้าวต่อไปครับ

ท่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกฯ และผู้ทรงเกียรติที่เคารพ การทำงานของกระผมในวาระแรกสี่ปีข้างหน้านี้ กระผมมีความปรารถนาอย่างยิ่งคือ ความตั้งใจร่วมกัน ความจริงใจปรารถนาดีต่อกัน และทำงานเพื่อพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกคน เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเสมอภาค เป็นเป้าหมายสำคัญ ดำรงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุทรปราการอย่างเป็นเอกภาพยั่งยืน

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(2554)