ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

0 Comments