ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2563

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2563

***************************************