ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

0 Comments

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

***********************

 

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนา ปี 2564  (สภาพทั่วไป)  
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนา ปี 2564  (ด้านสาธารณสุข)
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนา ปี 2564  (บทบาทการมีส่วนร่วม)