สรุปข้อมูลการนำเสนอปัญหาและความต้องการ ตามประเด็ํนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563

0 Comments

สรุปข้อมูลการนำเสนอปัญหาและความต้องการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จากการประชุมประขาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 1 / 2563

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

******************************************