รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 Comments

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 


 

  รายงานผลการดำเนินงานฯ ในรอบ 6 เดือน