รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 Comments

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 


 

 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562