สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

0 Comments

สถิติการให้บริการ

การขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562