การดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 Comments

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้

1. การวางแผนกำลังคน : มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  ดูรายละเอีียดเพิ่มเติม 

2.การพัฒนาบุคลากร /การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ : มีการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามสายงานของแต่ละบุคคล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน : มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตาม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม