ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

*****************************************

 

 

        หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากเฟสชิลด์ (FACE SHIELD) ที่จัดเตรียมมาเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดการเข้าสอบ