ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2

(1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

******************************

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศหลักเกณฑ์ฯ