ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

0 Comments

ระกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

******************

          ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริหารบุคคล เพื่อนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่