ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดหายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน

**********************************************************