ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสาร เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน จำนวน 11 โครงการ

0 Comments

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสาร เพื่อใช้รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน จำนวน 11 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)