เลือกตั้งท้องถิ่น 2563

0 Comments

   

 

        ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ               

                                                      เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

                                                      (กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่)

                                                                   คลิกที่นี่

 

 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ       

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ     คลิกที่นี่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ   คลิกที่นี่
อำเภอบางพลี     คลิกที่นี่
อำเภอพระประแดง    คลิกที่นี่
อำเภอพระสมุทรเจดีย์    คลิกที่นี่
อำเภอบางบ่อ    คลิกที่นี่
อำเภอบางเสาธง    คลิกที่นี่

 

     แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง    ดาวน์โหลด (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)    คลิกที่นี่   

  

           ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ. ผ.ถ. 2/6)     คลิกที่นี่       

 

                                   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ       เขตเลือกตั้งที่ 1 - 5
อำเภอเมืองสมุทรปราการ       เขตเลือกตั้งที่ 6 - 10
อำเภอเมืองสมุทรปราการ       เขตเลือกตั้งที่ 11 - 15
อำเภอบางพลี                         เขตเลือกตั้งที่ 1 - 7
อำเภอพระประแดง                 เขตเลือกตั้งที่ 1 - 5
อำเภอพระสมุทรเจดีย์            เขตเลือกตั้งที่ 1 - 4
อำเภอบางบ่อ                         เขตเลือกตั้งที่ 1 - 3
อำเภอบางเสาธง                    เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2   

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 

                   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

                  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

                              ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง  (ผ.ถ. 4/4)

 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง 

   

         ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

                     ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง  (ส.ถ. 4/4)

อำเภอเมือง
อำเภอบางพลี
อำเภอพระประแดง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
อำเภอบางบ่อ
อำเภอบางเสาธง

  

         ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  (ผ.ถ. 4/5)

 ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  (ผ.ถ. 4/5)  

  

         ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  (ส.ถ. 4/5)  

อำเภอเมือง เขต 1                                                                                         
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
  เขต 6
  เขต 7
  เขต 8
  เขต 9
  เขต 10
  เขต 11
  เขต 12
  เขต 13
  เขต 14
  เขต 15
อำเภอบางพลี เขต 1 - 7 
อำเภอพระประแดง เขต 1        
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
อำเภอบางบ่อ เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
อำเภอบางเสาธง เขต 1
  เขต 2