ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

0 Comments

 

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยปี 2563 จะจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมดังกล่าว โดยจะเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563