ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)

สำหรับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 

*************************************