ขอเชิญชวนศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรี

0 Comments

    ด้วยสวยนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ในการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ธรรมชาติและจัดทำมหัศจรรย์แห่งสวนสวย สำหรับคนทั่วโลก เหมาะสำหรับการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน รายละเอียดความพร้อมของข้อมูลด้านต่างๆ