ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง และรายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2546)

0 Comments

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ ไปตรวจดูแผนผัง และรายการประกอบกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 เฉพาะประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

     โดยยื่นคำร้องเกี่ยวกับผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก "ที่นี่"