ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

0 Comments

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561


 ดาวน์โหลดไฟล์ ผลการประเมินฯ