นายก อบจ.สมุทรปราการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด

0 Comments

นายก อบจ.สมุทรปราการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด

          วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพบปะ และประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

          ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันและส่งเสริม ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยจะส่งเสริมทางด้านดนตรีและกีฬา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดทุกคน โดยให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งกาย การมาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่อราชการ การรักษาความลับของทางราชการ ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

          พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ติดตามงาน การรายงานความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการ เป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

   

 

*********************************************