อบจ.สมุทรปราการจัดอบรม กปน. ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.สมุทรปราการ ใหม่

0 Comments

 

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายธนวัฒน์  กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อสม. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

          โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

1. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลแหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์

2. หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์

3. หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ตำบลสำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ

            รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 8/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ (ดูคำสั่ง คลิ๊กที่นี่)

 

 

 

 

  

  

 

********************************************************