อบจ. ติดตามและประเมินผลโครงการขยายเขตประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการขยายเขตประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางที่ 10 ทางเดินเท้าเลียบคลองสำโรง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ

 

  

  

  

 

***********************************************