ประมวลภาพความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

0 Comments

ประมวลภาพความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

(ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)

 

 

 

 

 

**********************************************

 

ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ