ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

 

              กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาร่างแผน      การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป  และรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564          ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4

 

    

 

   

 

 

*****************************