อบจ.สป จัดอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการข้อมูล

0 Comments

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

 

 

 

 

****************************************************************