การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ. สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดการประชุม และนายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4

     สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. คณะกรรมการประสานแผนพัมนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ซักซ้อมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนมาเป็นห้าปี และสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะต้องดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการด้วยในคราวเดียวกัน

     ทั้งนี้ตัวเเทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขอให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณสุข และ คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งทาง อบจ.สมุทรปราการ รับข้อมูลไว้พิจารณาและเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนต่อไป

                    

                    

                    

 

*******************************