06:21, 16th December 2017
December 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
046829
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
127
176
894
44864
2255
5235
46829

Your IP: 54.90.159.192
Server Time: 2017-12-15 23:21:41
0 Comments

 

 

ประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2560

 

 

 

     นางสาวสุกัญญา  อัศวเหม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 2560 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการต้องให้สภาฯ พิจารณาโดยรีบด่วน  จึงได้กำหนดนัดวันประชุมสภาฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-แจ้งผลการจัดการทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง  ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิชามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

มติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

  

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวม 2 โครงการ 

โครงการ 1 การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาลบางปู 18 จำนวนเงิน 110,729,000 บาท 

โครงการ 2 การปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 11+650 ทั้งสองฝั่งคลอง ตำบลบางปู อำเภอเมือง  ตำบลบางโฉลงและตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวมเงิน 596,260,000 บาท 

ทั้ง 2 โครงการมีงบประมาณทั้งสิ้น 706,989,000 บาท 

มติ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 

 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ 

 

  

                                                         

                                                                                   ***************************************************************************